Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen De Lachdoos en de klant. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservatie

(Online) reservaties dienen steeds door De Lachdoos bevestigd te worden. De reservatie is pas geldig van zodra het voorschot, zijnde 10% van het totaalbedrag van de offerte, betaald is.

3. Annulatie

De klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, hetzij mits volgende vergoedingen ter compensatie van de reeds uitgevoerde voorbereidingen:

  • Annulatie tot 30 kalenderdagen voor de huurdatum: Gratis
  • Annulatie tussen 15 en 30 kalenderdagen voor de huurdatum: 10% van de offerte
  • Annulatie tussen 2 en 15 kalenderdagen voor de huurdatum: 25% van de offerte
  • Annulatie binnen 48u voor de huurdatum: 75% van de offerte

4. Levering en installatie

De fotobooth wordt gratis geleverd in een straal van 15 km rond de maatschappelijke zetel, hetzij Spilstraat 16 te 8980 Zonnebeke. Voor elke extra km (gerekend volgens de straal) wordt 1 EUR transportvergoeding aangerekend.

De photobooth kan onmogelijk functioneren in de regen of slecht weer. Bijgevolg moet er steeds een droge, overdekte locatie voorzien worden. Indien de klant deze niet voorziet, dan kan de photobooth niet worden gemonteerd. Annulatievergoedingen zijn in dit geval ten laste van de klant.

De Lachdoos wordt enkel geïnstalleerd door medewerkers van De Lachdoos.

5. Werking, problemen en bijstand

Wanneer De Lachdoos op een bepaalde plaats geïnstalleerd is, dan mag die niet meer verplaatst worden.

Bij eventuele problemen, pannes, oncorrect functioneren, bijkomende vragen of opmerkingen kunt u de medewekers van De Lachdoos steeds telefonisch contacteren. Tot middernacht komen we, indien nodig, ter plaatse om het probleem op te lossen. De meeste problemen kunnen vanop afstand opgelost worden.

Bij volgende situaties garanderen we geen verdere werking van De Lachdoos:

  • Wanneer iemand de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Wanneer iemand De Lachdoos probeert te verplaatsen of te openen.

6. Foto’s

De Lachdoos slaat alle foto’s digitaal op, zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Maximum 14 kalenderdagen na uw feest worden alle foto’s digitaal thuisgestuurd.

Wanneer het aantal fotostrookjes ontoereikend was, dan kunnen de gemiste strookjes achteraf thuisgestuurd worden.

7. Schade, verlies of diefstal

De photobooth wordt, behoudens onmiddellijk tegenbericht vanwege de klant, geacht geleverd te zijn in onberispelijke staat.

Tijdens de huurtermijn is de klant aansprakelijk voor De Lachdoos. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen. Eventuele minwaarde of schade ten gevolge brand, diefstal, beschadiging, ongeval, overmacht of een ander risico is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering.

8. Betalingsverplichting

Bij reservatie wordt een voorschot gevraagd van 10% van het totaalbedrag van de offerte. De betaling van het saldo dient steeds te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro per maand.

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW.

9. Schadebeding

Ingeval De Lachdoos ingebreke zou blijven om De Lachdoos ter beschikking te stellen op de overeengekomen dag, dan zal het voorschot integraal terugbetaald worden.

Eventuele vertraging in de uitvoering van de levering en/of montage van De Lachdoos geeft geen recht op een schadevergoeding, zonder daarbij het recht van de klant uit te sluiten om diens schade naar gemeen recht te bewijzen.
Mocht De Lachdoos niet correct functioneren, dan kan De Lachdoos niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het evenement. De Lachdoos kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

10. Naamsvermelding

Op iedere fotoprint komt er in het klein www.delachdoos.be te staan, tenzij de klant expliciet aangeeft dit niet te wensen.

11. Bevoegdheidsbeding

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die zouden voortvloeien uit deze overeenkomst.