Big Sun Link

Wedstrijdreglement

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor de fotowedstrijd op Big Sunlink 2023. 

1. Inleiding

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Big Sun Link in samenwerking met Reclamebureau Verhulst-Vandamme / Photobooth De Lachdoos.

2. Deelnemingsvoorwaarden

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

3. Wedstrijdverloop

De fotowedstrijd is een wedstrijd met creatieve inbreng van de deelnemer. De foto’s zullen worden beoordeeld op creativiteit, humor en link met Big Sunlink.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer de Organisator de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Big Sun Link en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …).

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Big Sun Link tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Big Sun Link is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. Big Sun Link kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De geldigheid van de prijs is beperkt in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van de Organisator.

5. Aansprakelijkheid van de Organisator

5.1. De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de Organisator de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens de Organisator.

5.5. Indien de Organisator genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de Organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal de Organisator alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van de Organisator en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de de Organisator in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de de Organisator in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens
6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de Organisator verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de Organisator zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van de Organisator.

De Organisator behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met de Organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2. Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Organisatoren kan daar desgewenst worden afgedrukt.


Opgemaakt in Zonnebeke, 28 september 2023